Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Zjazd Absolwentów 2010 - Ogłoszenia

Zdjęcia Zjazdowe
Osoby, które chcą nabyć zdjęcia ze zjazdu proszone są o kontakt telefoniczny z Waldemarem Kołodziejczykiem - tel. 501087456


Film Zjazd Absolwentów 2010 - (2 płyty DVD)
Osoby, które chcą nabyć film ze zjazdu proszone są o kontakt telefoniczny z Janem Wawryniukiem - tel. 501474420


Monografia Szkoły
Osoby, które chcą nabyć Monografię Szkoły (opis poniżej) proszone są o kontakt z Sławomirem Braniewskim
tel.607390670, braniews@poczta.onet.pl

MONOGRAFIA SZKOŁY


Mam zaszczyt poinformować Szanownych Absolwentów i Czytelników, że w przeddzień Zjazdu Absolwentów opuściła drukarnię Monografia Szkoły pt. „Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu 1948-2010” Książka ta ukazuje się w znamiennym momencie, ponieważ w 2010 r. upływa 60 lat od formalnego powstania Liceum (31 sierpnia 1950 r.).
Niniejsza publikacja, nie jest historyczną pracą naukową, a jej celem jej przybliżenie niektórych fragmentów tej szkolnej rzeczywistości, która pozostała nie tylko na kartach historii, ale i w naszej (absolwentów) pamięci.
Publikacja ma pokazać jak na przestrzeni lat zmieniał się charakter Szkoły i panująca wewnątrz atmosfera. Trzeba przy tym pamiętać, że Szkoła powstała w odmiennych niż obecne warunkach politycznych i społecznych. Przez cały okres swojej działalności dobrze służyła społeczeństwu. Stała na straży tych wartości, które w minionych okresach czasu uznawane były za podstawowe. Szkoła nie tylko uczyła, ale przede wszystkim starała się wychowywać.
Kilkakrotnie w swej historii podejmowano próby zlikwidowania Szkoły, ale dzięki rodzicom i wspaniałej kadrze pedagogicznej Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu w dalszym ciągu istnieje. W dalszym ciągu kształci i wychowuje polską młodzież. Ów charakter Szkoły mają przybliżać fakty zapisane w różnych źródłach historycznych - kronikach, protokołach rad pedagogicznych, wspomnieniach nauczycieli i absolwentów.
Praca podzielona jest na 9 rozdziałów.
Pierwszy rozdział poświęcony został historii Szkoły. Nie jest oceną zachodzących w tamtym czasie procesów, lecz przybliża te fakty i daty, które dla szkoły były najlepsze, najważniejsze, najbardziej warte przypomnienia. Składa się z 6 podrozdziałów, a każdy z nich z krótkiego wprowadzenia historycznego, chronologicznie przedstawionych najważniejszych wydarzeń oraz krótkiej charakterystyki pracy szkoły. Po każdym z podrozdziałów zamieszczono kilka fotografii „Z kroniki szkolnej”.
Rozdział drugi zatytułowany „Kadra pedagogiczna szkoły” zawiera wykaz 202 nauczycieli i dyrektorów. Spośród nich ponad 40 profesorów ma osobne biogramy. Na osobnej liście wyodrębnieni zostali pracownicy niepedagogiczni – służba zdrowia i personel administracyjno-obsługowy.
Rozdział trzeci przedstawia krótki opis działalności organizacji szkolnych i młodzieżowych wraz z nazwiskami ich opiekunów i uczniów pełniących funkcje w tych organizacjach.
Rozdział czwarty stanowi zestawienie osiągnięć i sukcesów dydaktyczno-wychowawczych Liceum. Przedstawione znaczące sukcesy i osiągnięcia uczniów w różnych dyscyplinach pochodzą z ksiąg protokołów Rad Pedagogicznych z lat 1966-2010.
Rozdział piąty poświęcony został tradycjom i symbolom Szkoły. Do najważniejszych „świętych znaków” należą: sztandar i patron, budynek Szkoły i tablica pamiątkowa, a w przeszłości również hymn Szkoły.
W rozdziale szóstym pt. „Działalność kulturalno-oświatowa” przedstawiona została działalność m.in. biblioteki szkolnej, internatu, wiejskiej izby pamięci, chóru i zespołów muzycznych. Znalazły się też informacje o szkolnych seansach filmowych, zabawach tanecznych („choinkach” i studniówkach), antologii poezji szkolnej i gazetce „Sfinks”.
W rozdziale siódmym zatytułowanym „Podstawy materialne działalności dydaktyczno-wychowawczej” przedstawione są informacje na temat szkolnych budynków - „starej” i „nowej” Szkoły, „starego” i „nowego” internatu, sali gimnastycznej oraz wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne.
Publikacja zakończona jest krótkim podsumowaniem działalności Szkoły, wspomnieniami oraz aneksami – wykazem absolwentów, nauczycieli oraz użytych skrótów.
Analizując bogatą dokumentację szkoły, poznając coraz nowe fakty i zdarzenia doszedłem do wniosku, że niniejsze opracowanie jest zaledwie namiastką monografii, na którą Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu na pewno zasłużyło. Myślę, że w przyszłości taka praca powstanie.

Sławomir Braniewski

Publikację można zamówić telefonicznie (tel.607390670) bądź drogą internetową (braniews@poczta.onet.pl).
Jej koszt wynosi 15 zł. (plus koszt przesyłki: list zwykły 3 zł, list priorytetowy 5 zł. Koszt przesyłki do krajów Unii Europejskiej wynosi 12 zł.)

Nr konta na które można dokonać wpłaty:
59 1500 1373 1013 7018 1776 0000
Kredyt Bank O/Chełm
tytułem: "Wpłata za Monografię Szkoły - Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu"