Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Talk to me! – informacje o projekcie

„Talk to me! – organizacja zajęć z języka angielskiego dla młodzieży”

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
Projekt ma charakter ponadregionalny – obejmuje obszar 3 województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.

Ma na celu „zwiększenie zdolności systemu do kształcenia zorientowanego na efekty nauczania i uczenia się” organizację pozalekcyjnych kursów językowych połączonych z zajęciami pozaszkolnymi prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim, przeznaczonych tylko dla uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Pozwoli to na praktyczne opanowanie przez nich „żywego” języka, swobodę wypowiedzi w codziennych zajęciach, w stopniu wystarczającym do normalnego oraz bezproblemowego funkcjonowania w anglojęzycznych kulturach i środowiskach. Ten projekt zapewnia rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, przyczyniając się znacznie do lepszych wyników w nauce osiąganych przez Beneficjentów Ostatecznych (w tym wypadku uczniów liceów ogólnokształcących), którzy uzyskają dzięki temu większe szanse na kontynuowanie edukacji (np. na uczelniach zagranicznych) lub podjęcie zatrudnienia (po odbyciu międzynarodowych praktyk i staży).