Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Działania w projekcie

Projekt oferuje: pozaszkolne warsztaty językowe, warsztaty hobbystyczne, warsztaty taneczne oraz szkolne wycieczki językowe dla wszystkich Uczniów oraz zajęcia dodatkowe w formie obozów i egzaminów FCE dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce. Każdy uczestnik Projektu (uczeń) na zakończenie zajęć uzyska certyfikat ukończenia kursu językowego (po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów i egzaminu końcowego).

Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE !

 1. blok podstawowy
  Warsztaty języka angielskiego (30 godzin w semestrze prowadzonych w 15-osobowych grupach o różnym stopniu zaawansowania, 30% uczniów wykazujących najwyższe wyniki w nauce zostanie dopuszczonych do międzynarodowych egzaminów FCE); Nauczanie języków obcych opieramy o model komunikatywny, główny nacisk nakładany jest na kształcenie umiejętności porozumiewania się w danym języku już od pierwszej lekcji. Stąd preferowana będzie praca w grupach w formie konwersacji, oparta na współpracy z uczniami, braku kar, wzajemnym porozumieniu i motywowaniu do nauki. Równolegle rozwijane będą pozostałe umiejętności językowe, tj. czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Wyniki nauki oraz wyniki uzyskane w toku zajęć dodatkowych zostaną zsumowane i na tej podstawie wyłonionych zostanie 30% najlepszych uczniów. Grupa ta zostanie objęta dodatkowym wsparciem w postaci możliwości przystąpienia do egzaminu FCE:
  • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym
  • należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego, jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej,
  • jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  • jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie,
  • spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów,
  • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.
 2. blok warsztatowy
  16-godzinne zajęcia hobbystyczne oraz 18-godzinne warsztaty tańca towarzyskiego prze Balem Maturalnym; W ramach warsztatów prowadzone będą zajęcia teoretyczne w języku angielskim oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez anglojęzycznych specjalistów. W pierwszym semestrze III klasy przeprowadzone zostaną warsztaty tańca towarzyskiego. Dla młodzieży licealnej pierwszym prawdziwym balem jest bal maturalny. Stąd propozycja organizacji warsztatów tanecznych w semestrze poprzedzającym organizacje balów w każdej szkole średniej. Zajęcia prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim. Każdy warsztat poprzedzony zostanie historią danego tańca i podstawami teoretycznymi w języku angielskim. Zaliczenie bloku wymaga od uczestnika napisania pracy w języku angielskim (w formie eseju) o historii i pochodzeniu wybranego tańca.
 3. blok turystyczny
  wycieczki szkolne powiązane z nauka języka angielskiego. Wykorzystanie języka i własnych umiejętności językowych w praktyce jest najefektywniejszą formą nauki. W związku z tym projekt przewiduje organizację wycieczek szkolnych w okresie I i II semestru drugiej klasy. Mogą to być wycieczki do zakładów pracy (wizyty studyjne), wycieczki historyczne (zwiedzanie miejsc historycznych, zabytkowych) czy po prostu wycieczki rekreacyjne (np. przyrodnicze).
 4. blok wakacyjny
  30% uczniów z najlepszymi wynikami w nauce zostanie zakwalifikowanych do letnich obozów językowych na terenie Polski w ramach obozów zorganizowane zostaną 50-godzinne intensywne zajęcia językowe powiązane z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi. Doświadczona kadra lektorów - wychowawców (w tym native speakerów) umożliwia młodzieży otwarcie się na język obcy, poznanie go w sposób łączący zabawę i naukę. Zarówno dobór tematyki zajęć przewidywanych programem jak i stanowiące integralną część obozu gry i zabawy językowe gwarantują uzyskanie sprawności w mówieniu, słuchaniu i pisaniu na odpowiednim poziomie.
  W trakcie obozu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
  • 50 lekcji języka obcego (z podziałem na grupy zaawansowania) w formie: gier, zabaw, nauki piosenek, turniejów, warsztatów teatralnych, zajęć z wykorzystaniem sprzętu audio - video,
  • naturalny sposób poznania języka w małych grupach o różnych poziomach zaawansowania,
  • bogaty program zajęć ( w tym poznanie życia codziennego i kultury kraju, którego język poznaje uczestnik obozu),
  • projekty grupowe w języku obcym (wywiady z ciekawymi ludźmi, opisy zwiedzanych miejsc, tworzenie gazetki) umożliwiają przełamanie bariery nieśmiałości językowej u uczestników, którzy nie mają na co dzień do czynienia z językiem obcym "na żywo",
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze z językiem obcym w tle pod kierunkiem opiekunów sportowych.