Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Kuźnia Pokoleń

Projekt "Kuźnia Pokoleń"

Projekt „Kuźnia pokoleń” realizowany jest w okresie od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012 r. w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie w roku szkolnym 2011/2012 konkurencyjności szkóły przez podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w sposób zachęcający młodzież do podejmowania nauki w placówce.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

  • Zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
  • Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje matematyczne
  • Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych - w ramach których młodzież będzie miała możliwość rozwijać umiejętności i zainteresowania językiem: polskim, angielskim i rosyjskim
Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie miała możliwość uczestniczenia w warsztatach, treningach psychologicznych - wspierających dążenia do rozwoju własnej osobowości, aspiracji i aktywności społecznej oraz w doradztwie zawodowym pomagającym poznanie swoich mocnych i słabych stron, określenie swoich predyspozycji zawodowych, pomoc w planowaniu kariery.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego