Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Historia

wstępPoczątki szkołyLata 50 XX wiekuLata 60 XX wiekuLata 70 XX wiekuLata 80 XX wiekuLata 90 XX wiekuPierwsza dekada XXI wiekuSprawozdanie z nadania imienia szkole

Sprawozdanie z uroczystości nadania imienia
Romualda Traugutta
Liceum Ogólnokształcącemu w Siedliszczu
17-18 października 2003 r.


Ważnym wydarzeniem w historii każdej szkoły jest uroczystość nadania jej imienia. Często poprzedzają ją długie przygotowania, a to związane z wyborem patrona, a to już te czysto organizacyjne. Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu w przeszłości nie miało szczęścia do swojego patrona.

W czasie, kiedy powstało, a było to rok 1948 stworzone na bazie istniejącej już Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza otrzymało również imię tego pisarza. Niestety przy końcu lat 60-tych w wyniku reformy systemu oświaty nastąpił podział między szkolnictwem średnim i podstawowym. Liceum straciło swojego patrona. W latach siedemdziesiątych, a więc w latach tzw. gierkowskich wiele szkół podjęło działania w kierunku nadania imienia szkole. W wyborze patrona niestety decydujący wpływ miały ówczesne uwarunkowania polityczne. Patronem został "marszałek dwóch narodów", Konstanty Rokossowski. Było to 1979 roku. W 1989 roku "podziękowano" marszałkowi i do 2003 roku szkoła nie miała swojego patrona. Już w 1997, gdy dyrektorem szkoły został mgr Wiesław Prażnowski, podjęto myśl nad szukaniem nowego patrona i nadaniem imienia. Ukoronowaniem tych działań stała się uroczystość nadania im. Romualda Traugutta Liceum Ogólnokształcącemu w dniu 18 października 2003 r. Właściwie szkoła świętem tym żyła już od pierwszego dnia nowego roku szkolnego, kiedy to ustalono szczegółowy plan działania i podjęto się realizacji szeregu zadań organizacyjno-porządkowych.

Należy tu wymienić takie prace jak: gruntowny remont wszystkich szkolnych budynków wraz z dociepleniem, wymianą okien, położeniem nowych tynków, położeniem kostki brukowej na boisku szkolnym i wiele innych. Młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli przystąpiła do wielu konkursów, urządzenia wystaw prac plastycznych, składu publikacji, przygotowań do oprawy artystycznej. Postanowiono, że uroczystość odbędzie się w okresie dwóch dni tj. 17 i 18 października.


Oto chronologiczny przebieg tych uroczystości. PIĄTEK 17 PAŹDZIERNIKA 2003 R. Godz. 900- Spotkanie młodzieży w sali gimnastycznej: Przemówienie dyrektora szkoły p. Wiesława Prażnowskiego. Dyrektor poinformował zebranych o szczegółach organizacyjnych Święta. Przybliżył, w jaki sposób doszło do wybory Patrona, jak przedstawia się szczegółowy harmonogram wydarzeń. Złożył też serdeczne życzenia młodzieży i pedagogom. Inscenizacja pt. "Historia i pieśn" w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem Pani Bogusławy Koziny. Świetna recytacja Ireny Żukowskiej i Andrzeja Chojeckiego.

Wystąpienie Pana Wojciecha Iwaniuka - nauczyciela historii. Odczytanie referatów: "Powstanie styczniowe w okolicach Siedliszcza" - uczeń Marek Pitucha i "Życiorys Romualda Traugutta" - uczennica Anna Chojecka. Finał konkursu literacko-historycznego tematycznie związanego z powstaniem styczniowym i patronem szkoły Romualdem Trauguttem. Do finału stanęły reprezentacje wszystkich klas. Organizatorami konkursu byli Pani Małgorzata Golonka, Pan Wojciech Iwaniuk i Pan Daniel Śliwiński. Zwyciężył zespół klasy IIb w składzie: Katarzyna Słaby, Rafał Karpiuk i Łukasz Poliszuk. II miejsce klasa IVa a III klasa Ia.

SOBOTA 18 PAŹDZIERNIKA 2003 R. Godz. 800 - Przed uroczystością Złożenie wiązanki na grobie Józefa Okonia - powstańca z 1863 r. przez młodzież klasy IIa i wychowawcy Pana Sławomira Braniewskiego Zajęcia w ramach godziny wychowawczej - ostatnie przygotowania Godz. 10:00 - uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym w Siedliszczu. Mszę odprawił ks. Dziekan Janusz Krzak w asyście księży - ks. kanonika Henryka Krukowskiego (absolwenta LO w Siedliszczu), proboszcza Parafii w Horodle oraz ks. kanonika Henryka Borzęckiego (pierwszego nauczyciela katechezy w LO w Siedliszczu po 1989 r.) proboszcza Parafii w Białopolu. Po rozpoczęciu Mszy Św. delegacja z Liceum pod przewodnictwem dyrektora szkoły p. Wiesława Prażnowskiego, p. Ryszarda Kocota - przewodniczącego Rady Rodziców oraz Magdy Szadury przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego zwrócili się do ks. Dziekana o poświęcenie sztandaru szkoły następującymi słowami: "Czcigodny Księże Dziekanie w imieniu rodziców, nauczycieli i uczniów LO w Siedliszczu proszę o poświęcenie Sztandaru Szkoły i odprawienie Mszy Świętej w intencji Szkoły oraz obrońców ojczyzny z okresu powstania styczniowego 1863-64." Po powitaniu przez ks. Dziekana wszystkich zaproszonych gości - przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych i gminnych, delegacji szkół, ludzi związanych z LO w Siedliszczu, wojska nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. Następnie został odśpiewany hymn Chwała na Wysokości Bogu. Czytania wygłosili nauczyciele Liceum p. Krzysztof Gomółka i p. Kamila Prażnowska. Psalmy były udziałem uczennic szkoły Anny Kolasy i Moniki Gil.

Modlitwę wiernych odczytali również uczniowie - Katarzyna Kurda i Robert Struszewski. W oprawie muzycznej Mszy świętej ponadto wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Siedliszczu pod przewodnictwem p. Jolanty Jędruszak. Słowo Boże wygłosił ks. Dziekan Janusz Krzak. Zwrócił się do wiernych tymi słowami: "Gromadzimy się dzisiaj w takim wspaniałym gronie, by rozpocząć uroczystości związane z Powstaniem Styczniowym i nadaniem imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Siedliszczu…". W dalszej części kazania ksiądz przedstawił sylwetkę patrona szkoły Romualda Traugutta jako człowieka godnego szacunku i wzoru postępowania. Człowieka o głębokich zasadach religijnych i moralnych, gorącego patrioty polskiego.

W Mszy Św. udział wzięli żołnierze Kompanii Honorowej 3 Zmechanizowanej Brygady im. Romualda Traugutta w Lublinie. Były też poczty sztandarowe ze szkół powiatu chełmskiego - Zespołu Szkół Rolniczych w Okszowie, Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu, Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu oraz poczet Gminnego Koła PSL w składzie: p. Jolanta Okoń, p. Grażyna Jędruszak i p. Grzegorz Lekan.

Po Mszy św. wszyscy udali się na Kurhan Powstańców, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości: odsłonięcie pamiątkowej tablicy "Gloria Victis", złożenie wieńców oraz Apel Poległych. Na Kurhanie głos zabrał wójt gminy Siedliszcze pan Hieronim Zonik, który przedstawił powstańców styczniowych jako wyjątkowy wzór dla dzisiejszej młodzieży. Następnie nastąpiło odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika oraz Apel Poległych. Dowódca kompanii honorowej zwrócił się tymi słowami do zgromadzonych: "Stojąc przed tym pomnikiem, na tym świętym miejscu, okupionym krwią najlepszych synów tej ziemi, myślą swoją obejmujemy powstańców z bitwy pod Siedliszczem. Była ona jedną z wielu stoczonych wówczas na Ziemi Chełmskiej. Powstanie 1863/1864 było największym XIX-wiecznym zrywem narodu polskiego ku wolności. Niezależnie od tego jak dzisiaj ten zryw oceniamy, było ono wyrazem głębokiego patriotyzmu, potrzebą podjęcia czynu heroicznego, ale i tragicznego zarazem. Nie można o tamtych wydarzeniach zapomnieć, bądź udawać, że były one znaczące. Mimo ogromnej daniny krwi, utraty tysięcy istnień ludzkich, olbrzymich strat majątkowych, straszliwych represji wroga, budziło ono poczucie narodowej świadomości, kształtowało i po dzień dzisiejszy kształtuje naszą tożsamość. Stając dzisiaj przed tym pomnikiem wzywamy bohaterów powstania styczniowego. Stańcie dziś abyśmy oddali Wam hołd i należną cześć. Stańcie wszyscy którzyście złożyli ofiarę swojego życia i krwi na świętym ołtarzu Miłości ojczyzny! Stańcie do apelu!…"

Następnie żołnierze oddali salwę honorową. W dalszej części uroczystości nastąpiło złożenie wieńców na pomniku powstańców. Złożyły je następujące delegacje: Starostwa Powiatowego w Chełmie (p. M. Patra, p. K. Stocki i p. E. Wilkowski), 3 Zmechanizowanej Brygady im Romualda Traugutta w Lublinie, gminy Sawin (p. H. Wiciński …), gminy Siedliszcze (p. G. Jędruszak, p. W. Rodzeń), Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu i Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu (p. K. Gomółka i uczennice A. Łukaszuk i S. Śliwka). Na tym uroczystości na Kurhanie zakończono. Następnie uczestnicy udali się do sali gimnastycznej przy Liceum.

Godz. 12:15 - Uroczystość nadania im. Romualda Traugutta dla Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu. Otworzył ją dyrektor szkoły p. W. Prażnowski. W swoim przemówieniu dyrektor Liceum zapoznał zebranych z historią szkoły oraz jej osiągnięciami w jej 52 latach istnienia. Przedstawił gościom, w jaki sposób przebiegały przygotowania do nadania imienia. Następnie głos zabrała Przew. Rady Powiatu Chełmskiego p. Maria Patra. Odczytała ona Uchwałę Nr VI/58/2003 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Siedliszczu. Po odczytaniu tekstu uchwały głos kolejno zabrali: p. Kazimierz Stocki, prof. dr. hab. Leonard Łukaszuk, p. Dorota Cieślik - przedstawiciel KO w Lublinie Delegatura w Chełmie, p. Z. Rutkowski - dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie oraz p. Barbara Słodyczka - w-ce dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu, która wraz z p. A. Dudek i p. J. Gregierem wręczyli upominki w postaci kwiatów i nowej kroniki. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu młodzieży Liceum. Wzruszającymi recytacjami poezji patriotycznej zaprezentowali się Irena Żukowska i Andrzej Chojecki. Całość przygotowała p. Bogusława Kozina. Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzenie wystawy poświęconej powstaniu styczniowemu w rejonie Siedliszcza (przyg. p. Renata Boguszewska i p. Wojciech Iwaniuk)

i kolekcji znaczków papieskich p. Krzysztofa Gomółki. W trakcie oglądania zbiorów goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej. Otrzymali też publikacje "Nadanie imienia Romualda Traugutta dla Liceum Ogólnokształcącego w Siedliszczu" przygotowanej przez zespół w składzie: W. Prażnowski, K. Prażnowska, W. Iwaniuk i S. Braniewski, "Powstanie styczniowe w okolicach Siedliszcza" opracowanej przez Sławomira Braniewskiego oraz 11 numer Echa Częstochowskiej Pani. Uroczystość nadania szkole imienia była ważnym wydarzeniem dla społeczności szkoły. Pod względem organizacyjnym wydaje się, że była też dużym sukcesem. Szkoda tylko, że wzięło w niej udział ta niewielu mieszkańców Siedliszcza, a przecież każda siedliska rodzina wcześniej czy później była i jest związana z Liceum Ogólnokształcącym.


Sławomir Braniewski

<< wstecz