Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Szkoła Policealna w Siedliszczu


Szkoła Policealna w Siedliszczu

Szkoła Policealna w Siedliszczu jest szkołą publiczną. Do szkoły przyjmowani są słuchacze ze świadectwem ukończenia szkoły średniej. Nie wymagamy matury.
Szkoła kształci w zawodzie Terapeuta Zajęciowy (numer zawodu - 322[15]), nauka odbywa się w systemie dziennym i trwa 2 lata (4 semestry).

Przewidywane uprawnienia i dodatkowe umiejętności zdobyte podczas nauki:

 • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii
 • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego i rekreacji
 • współdziałanie z zespołem leczniczym i rehabilitacyjnym
 • uczenie i współudział w posługiwaniu się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
 • tworzenie środowiska psychoterapeutycznego socjoterapeutycznego
 • przestrzeganie przepisów gwarantujących choremu bezpieczeństwo i higienę pracy
 • prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

Nabór do nowego zawodu terapeuta zajęciowy wynika z badań ankietowych oraz rozmów indywidualnych przeprowadzonych wśród uczniów klas III miejscowego liceum.
Organem prowadzącym Szkołę Policealną w Siedliszczu jest Powiat Chełmski, na terenie którego funkcjonują ośrodki terapi zajęciowej oraz domy opieki społecznej. W gminie Siedliszcze znajdują się warsztaty terapii zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym, Dom Dziecka w Siedliszczu oraz Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA POLAND - Centrum Rehabilitacji w Siedliszczu. Podjęto ustalenia w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych oraz części teoretycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, gdzie znajdują się wszystkie wymagane w podstawie programowej dla zawodu pracownie wysposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zajęcia ogólne oraz teoretyczne prowadzone będą w budynku Zespołu Szkół w Siedliszczu.

Absolwenci terapii zajęciowej będą mogli podjąć pracę w:

 • zakładach opiekuńczych i pomocy społecznej
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • klubach seniora
 • szkołach i przedszkolach integracyjnych
 • organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • sanatoriach
 • szpitalach
 • dziennych oddziałach psychiatrycznych
 • dziennych oddziałach opieki paliatywnej