Menu

Zespół Szkół w Siedliszczu
Informacje ogólne
Historia
Kadra Pedagogiczna
Nauczyciele w historii szkoły
Samorząd Uczniowski
Sfinks
Sport
Prezentacja Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
O Liceum Ogólnokształcącym
Absolwenci
zdjęcia
Patron
Rekrutacja

Technikum
Rekrutacja

Biblioteka
O Bibliotece

Internat
O Internacie

Świetlica PCK
Okno na Świat
O Świetlicy
Wolontariat

"Talk to me!"
O projekcie
Idea i cele projektu
Działania w projekcie

Zjazd Absolwentów 2020
informacje

Zjazd Absolwentów 2010
Ogłoszenia
informacje
zdjęcia ze zjazdu

Ochrona Danych osobowych
Obowiązek informacyjny

Inne strony
Gmina Siedliszcze
Siedliszczanie.pl
Powiat Chełmski
Chełm Online
Kuratorium Oświaty
OKE
CKE
MEN

Więcej ...

facebook logo

Ochrona Danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

 • Zespół Szkół w Siedliszczu reprezentowany przez Dyrektora, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

 • Ewa Fidecka, e-mail: IODO@zeto.lublin.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Realizacja zadań szkoły, rekrutacja do szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole, umożliwienia uczniom korzystania z pełnej oferty szkoły, realizacja działań promocyjnych szkoły.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia o Systemie Informacji Oświatowej;
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych:

 • Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów;

Okres przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) a w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą do czasu jej wycofania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

W przypadku gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).